Košarkaški savez Vojvodine Obaveštenja POZIV KSV – PRIJAVA KANDIDATA ZA KOMESARA TAKMIČENJA KSV SEZONA 2021/2022

POZIV KSV – PRIJAVA KANDIDATA ZA KOMESARA TAKMIČENJA KSV SEZONA 2021/2022

POZIV KSV – PRIJAVA KANDIDATA ZA KOMESARA TAKMIČENJA KSV SEZONA 2021/2022 post thumbnail image

Na osnovu Pravilnika o takmičenju KSS (član 87), Statuta KSV (članovi 55, 61), Košarkaški savez Vojvodine objavljuje

POZIV

Za prijavu kandidata za obavljanje dužnosti komesara takmičenja u takmičenjima koje je KSS poverio KSV, i takmičenjima koja su u nadležnosti KSV u sezoni 2021/2022.

Navedeno se odnosi na:

– Seniorska takmičenja (1.MRL, 2.MRL, 1.ŽRL, KUP KSV)
– MK takmičenja

Kandidati moraju da ispune sledeće uslove propisane odlukom UO KSS (614/2):

1. Opšti i posebni kriterijumi za kandidaturu komesara

1.1 Opšti kriterijumi

– Sportska i lična biografija (prilog CV)
– Godine starosti, do 65 godina u godini kada počinje takmičenje u seniorskoj ligi (prilog izvod lične karte)
– Zvanje operativni menadžer u sportu (od sezone 2020/2021 kao obavezujući uslov), (prilog potvrda, diploma)
– Prisustvo komesara na sudijskim/delegatskim seminarima koje organizuje SK KSS i KT KSS, pred početak takmičenja
– Sposobnost da striktno i dosledno sprovodi Propozicije takmičenja, Pravilnik o takmičenju, Registracioni pravilnik, Disciplinski pravilnik, i ostala normativna akta KSS, uzimajući u obzir i sportske razloge i činjenično stanje
– Samostalnost u donošenju odluka i potreban ugled i autoritet kod učesnika u takmičenju, klubova, službenih lica, …
– Da ne smeju biti u sukobu interesa u skladu sa članom 33. i 92. Zakona o sportu (prilog izjava)

1.2 Posebni kriterijumi

– VS ili VSS (prilog potvrda, diploma)
– Osposobljenost samostalnog rada na računaru (programi word, excel) za izradu saopštenja (prilog potvrda, diploma)
– Aktivno učešće, rad u košarci od najmanje 5 godina
– Sposobnost samostalne izrade izveštaja po nalogu KT KSS
– Urednost i kvalitet (pismenost, preciznost, jasnoća) pisanja saopštenja i izveštaja

1.3 Komesar ne može biti kandidovan i u sledećim slučajevima:

– Ako je komesar krivično kažnjavan ili se protiv njega vodi krivični postupak (prilog potvrda nadležnog organa)
– Ako je komesar disciplinski kažnjavan ili se protiv njega vodi disciplinski postupak pred organima KSS
– Ako se nalazi na listi službenih lica u takmičenjima koja su u nadležnosti KSS i koja vodi KSS

NAPOMENA

Komesar je dužan da u svakom trenutku odgovori i na dodatne zahteve KT KSS i Potpredsednika za takmičenje KSS.

Podnošenje kandidature sa priloženom sportskom i ličnom biografijom, i potvrdama, sa naznakom za konkurs za komesara takmičenja KSV, se podnosi lično u kancelariji KSV ili preporučenom poštom.

ROK za podnošenje kandidature je PONEDELJAK 7. JUNI 2021.g, do 12,00 časova.

KOŠARKAŠKI SAVEZ VOJVODINE
Rajković Sava, predsednik

Pročitajte još