Košarkaški savez Vojvodine Obaveštenja KSV KONKURS ZA KOMESARA TAKMIČENJA

KSV KONKURS ZA KOMESARA TAKMIČENJA

KSV KONKURS ZA KOMESARA TAKMIČENJA post thumbnail image

Na osnovu odluka UO KSS (439/2, 440/2), Pravilnika o takmičenju KSS (član 87), odluke UO KSV od 13. Avgusta 2020.g, Statuta KSV (članovi 55, 61), Košarkaški savez Vojvodine objavljuje

POZIV

                Za prijavu kandidata za obavljanje dužnosti komesara takmičenja u takmičenjima koje je KSS poverio KSV, i takmičenjima koja su u nadležnosti KSV.

                Navedeno se odnosi na:

– Seniorska takmičenja (1.MRL, 2.MRL, 1.ŽRL)
– MK takmičenja

                Kandidati moraju da ispune sledeće uslove propisane odlukom UO KSS (614/2):

1. Opšti i posebni kriterijumi za kandidaturu komesara

1.1 Opšti kriterijumi

                – Sportska i lična biografija (prilog CV)
                Upitnik o licnim podacima

                – Godine starosti, do 65 godina u godini kada počinje takmičenje u seniorskoj ligi (prilog izvod lične karte)

                – Zvanje operativni menadžer u sportu (od sezone 2020/2021 kao obavezujući uslov), (prilog potvrda, diploma)

                – Prisustvo komesara na sudijskim/delegatskim seminarima koje organizuje SK KSS i KT KSS, pred početak takmičenja

                – Sposobnost da striktno i dosledno sprovodi Propozicije takmičenja, Pravilnik o takmičenju, Registracioni pravilnik, Disciplinski pravilnik, i ostala normativna akta KSS, uzimajući u obzir i sportske razloge i činjenično stanje

                – Samostalnost u donošenju odluka i potreban ugled i autoritet kod učesnika u takmičenju, klubova, službenih lica, …

                – Da ne smeju biti u sukobu interesa u skladu sa članom 33. i 92. Zakona o sportu (izjava)

1.2 Posebni kriterijumi

                – VS ili VSS (prilog potvrda, diploma)

                – Osposobljenost samostalnog rada na računaru (programi word, excel) za izradu saopštenja (prilog potvrda, diploma)

                – Aktivno učešće, rad u košarci od najmanje 5 godina

                – Sposobnost samostalne izrade izveštaja po nalogu KT KSS

                – Urednost i kvalitet (pismenost, preciznost, jasnoća) pisanja saopštenja i izveštaja

1.3 Komesar ne može biti kandidovan i u sledećim slučajevima:

                – Ako je komesar krivično kažnjavan ili se protiv njega vodi krivični postupak (prilog potvrda nadležnog organa)

                – Ako je komesar disciplinski kažnjavan ili se protiv njega vodi disciplinski postupak pred organima KSS

                – Ako se nalazi na listi službenih lica u takmičenjima koja su u nadležnosti KSS i koja vodi KSS

NAPOMENA

                Komesar je dužan da u svakom trenutku odgovori i na dodatne zahteve KT KSS i Potpredsednika za takmičenje KSS.

                Podnošenje kandidature sa priloženom sportskom i ličnom biografijom, i potvrdama, sa naznakom za konkurs za komesara takmičenja KSV, se podnosi lično u kancelariji KSV ili preporučenom poštom.

                ROK za podnošenje kandidature je PETAK 18. Septembar 2020.g

KOŠARKAŠKI SAVEZ VOJVODINE
KARAN DARKO, predsednik

Pročitajte još